Lọc theo: Từ ngày đến ngày
Từ ngày 01-11-2023 đến ngày 01-12-2023
STT Mã cây Tên sản phẩm Trạng thái Tổng Số lượng